1885.07.29_The Galveston Daily News – Macedonian success

1885.07.29_The Galveston Daily News - Macedonian success

„МАКЕДОНСКИ УСПЕХ.

Македонците, после остар судир со Турските војски го зазеле градот Мендик (Мелник н.з.), југозападно од Неврокоп. Победниците ги изгореле телеграфската станица и Турскиот главен штаб.

Портата има намера да испрати документи кои се во нивен посед до големите сили како доказ дека Македонското востание е плод на Руските агенти и енергија.

освен со собир на нов конгрес, во есента можеме да очекуваме разурнувања во Македонија и Албанија. …“