1902.04.07_The New York Times – Macedonian terrorism

1902.04.07_The New York Times - Macedonian terrorism

„… МАКЕДОНСКИ ТЕРОРИЗАМ

Комитетот ги присилува селаните во Манастир за да купуваат пушки.

Лондон Тајмс – Њу Јорк Тајмс

Лондон, Тревен 7 – Константинополскиот дописник на The Times кажува дека еден облик на тероризам применуван од Македонскиот Комитет во вилаетот Манастир е присилување на селаните да купуваат Грас пушки (вид на француска пушка – н.з.) од кои комитетот имал голема залиха. Смртна казна им се заканува на оние кои одбијат да купат или пак издадат.  …“

 

„… MACEDONIAN TERRORISM.
The Committee Forcing Villagers in
Monastic to Buy. Rifles.
tibNbOfc TiMtes—New York Times
– •••-.• * Special Cablegram.
tONDON, April 7.—The Constantinople
correspondent of The Times says one
^form of terrorism practiced by the Mace-
donian Committee in the Vilayet of Mon-
astir is forcing the villagers to buy .Gras
rifles, of which the committee has a’
large stock.
The death penalty is threatened for re-
1 fusal to buy or betrayal.

Published: April 7, 1902
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале