1902.10.09_The New York Times – The Macedonian revolt

1902.10.09_The New York Times - The Macedonian revolt

„… МАКЕДОНСКА ПОБУНА.

Се вели дека општо востание избило во дузина на области.

Софија, Лст. 8.— Ова попладне пристигнал курир во Рило, село на македонската граница, носејќи телеграма адресирана до Македонскиот Комитет во Софија, и потпишана од Николов, еден од преводниците на револуционерите, кој неодамна избегал од затвор.
Во телеграмата се вели дека општо востание избило во дузина од области во Македонија. …“

„… THE MACEDONIAN REVOLT.
General Insurrection Said to Have
Broken Out in a Dozen Districts.
SOFIA, Oct. 8.—A messenger arrived this
afternoon at Rilo, a village on the Mace-
donian frontier, bearing a telegram ad-
dressed to the Macedonian Committee at
Sofia, and signed by Nicoloff, one of the
leaders of the revolutionists, who recently
escaped from prison.
The telegram said that a general insur-
rection had broken out in a dozen districts
in Macedonia.

The New York Times
Published: October 9, 1902
Copyright © The New York Times …“

Посочил: Ѕале