1902.12.25_The New York Times – Threatens Macedonian war

1902.12.25_The New York Times - Threatens Macedonian war

„… ЗАКАНА ОД МАКЕДОНСКА ВОЈНА.
Сарафов вели дека престојната неизбежна Револуција ќе им даде на Големите Сили материјал за работа.

Лондонски Тајмс — Њу Јорк Тајмс
Наменски Кабелграм.

ЛОНДОН Сне. 25.—Виенскиот дописник од Тајмс вели дека Вечерниот Журнал (The Evening Journal) објавил интервју со Борис Сарафов, (Македонскиот водач) во кое ‘тој зовриен агитатор зборува надуено за престојна неизбежна Сѐ-Македонска револуција‘ која, тој вели, ќе им даде на Турција, Бугарија, Русија и на другите големи сили многу материјал за работа (threat to spin).
Сарафовиот говор, во секој случај, укажува дописникот, носи силна сличност со гласно-говорните демагози кои ја однесоа Грција во војна со Турција пред шест години. …“

„… THREATENS MACEDONIAN WAR.
Sarafof Says an Impending Revolution
Will Give the Powers “ Much
Thread to Spin.
London Times—New York Times
Special Cablegram.
LONDON, Dec. 25.—The Vienna cor-
respondent of The Times says The
Evening- Journal publishes an interview
with Boris Sarafof, (the Macedonian
leader,) in which “ that ebullient agita-
tor talks magniloquently of an impend-
ing Pan-Macedonian revolution,” which,
he says, will give Turkey, Bulgaria, Rus-
sia, and other powers “ much thread to
spin.”
Sarafof’s language, however, remarks
the correspondent, bears a strong resem-
blance to that of the loud-voiced dema-
gogues who drove Greece to war with
Turkey six years ago.

The New York Times
Published: December 25, 1902
Copyright © The New York Times …“

Посочил: Ѕале