1911.12.22_The New York Times – Anarchy in Macedonia

1911.12.22_The New York Times - Anarchy in Macedonia

„… АНАРХИЈА ВО МАКЕДОНИЈА.
Христијаните, се станати очајни, организираат банди за убивање на Турци.

Лондон, Петок, Сне. 22.-Допис од Солун, до новинската служба овде известува за услови на анархија низ цела Македонија.
Убиство, грабеж и четништво широко раширени. Патувањето низ подрачја од земјата се безбедени само за големи и вооружени групи. Дваесет и седум атентати се случија во текот на изминатиот месец на растојание од два часа од Солун, сите жртви се Грци.
Христијани, најдувајќи невозможност за да добијат отштета, организираат банди со цел за убивање на Турци. …“

Нели според грчките тврдења немало Словени во Солун (и на два часа растојание од Солун)!? Тогаш кој од очај се организирал во чети и ги убивал Грците (27мина за еден месец) и Турците?

„… ANARCHY IN MACEDONIA.
Christians, Made. Desperate, Organize
– Bands to -Kill the Turks.
LONDON, Friday; jɔee. 22.—A dispatch
from .Salonika, to a news agency Here re-
ports a condition of anarchy throughout
Macedonia.
Murder, pillage, and brigandage are
rife. Travel in the country districts is
safe only for large and armed parties.
Twenty-seven assassinations have taken
place within the past month within two
hours* journey of Salonika, all the vic-
tims -being * Greeks.
The Christians, finding It impossible
to obtain redress, are organizing bands
with the object of killing the Turks.

Published: December 22, 1911
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале