1905.02.22_Grey River Argus – Torrid-Australia

1905.02.22_Grey River Argus - Torrid-Australia-01

Дописникот на весникот во разговор со претставник на друг весник, ја изнесува замислата голема маса од Македонци (споменува 100 000) да бидат преселени во северните области од Јужна Австралија. Како најпогодни за колонизација на таа област. Така Македонците угнетувани од Турците во таа област би можеле да стекнат пристоен живот. Дописникот изнесува голем број на пофалби за Македонците како народ: трудољубивост, чесност, верност, успешни производители, вешти одгледувачи на стока и коњи, демократи по природа. Жените се лични, најморални од сите што дишат – нема пофин народ на земјината топка кој е попогоден за во тие области да се развива австралиската нација.

 

„Torrid Australia.

MACEDONIANS FOR THE NORTHERN TERRITORY.

Mr A. G. Hales, the correspondent has a high opinion of the Macedonians as a people. Speaking to a representative of the Adelaide Advertiser, he expressed the opinion they might be used to develop the Northern Territory of South Australia “The. Macedonians,” he says, “are purely agricultural in their avocations, and they are stirred up by the Turks. They grow tobacco, grain, wine and fruit, and keep a few sheep and cattle. They are wonderfully industrious, frugal, honest and hospitable, and their women as a race are as moral as any that breathe. They are the very people, for instance, that I would like to see settle in the Northern Territory. I think that owing to the persecutions of the Turks, if the Government of South Australia were inclined to do so it could get 100,000 families of Macedonians to come into the Northern Territory, and a finer race of people to help us to build up a nation could not be found in any part of the globe. The men are of splendid courage and fine physique. Further, they are great levers and great judges of tho horses; and in this connection they would be specially suitable to the Northern Territory. They will not admit of an aristocracy amongst themselves. They are very democratic, and keep to the peasant class, and every military officer has to rise, through the ranks. The women are handsome. The Macedonians are, however, terribly oppressed by the Turks. The Turks never pay their soldiers. When a regiment near Constantinople gets cut of hand in consequence of arrears of pay the Government sends tho rebellious regiment up to the most flourishing vilayet in Macedonia, quarter them on tho inhabitants, and the women and children are handed over to the tender mercies of these ribald soldiers. They loot, freely—take anything they like —and if there is a good-looking girl in the place they send her down to Constantinople, and sell her into a harem, the proceeds being divided amongst the regiment.“

 

google превод:

МАКЕДОНЦИТЕ ЗА СЕВЕРНАТА ТЕРИТОРИЈА.

Дописникот г-дин А. Г. Хејлс, има високо мислење за Македонците како народ. Зборувајќи со претставник на Adelaide Advertiser, тој изрази мислење дека тие би можеле да бидат искористени за развој на Северната територија на Јужна Австралија. Одгледуваат тутун, жито, вино и овошје, и чуваат неколку овци и говеда. Тие се чудесно трудољубиви, штедливи, чесни и гостопримливи, а нивните жени како раса се најморални од сите што дишат. На пример, дека би сакал да се насели на Северната територија, мислам дека поради прогонот на Турците, доколку Владата на Јужна Австралија беше склона да го стори тоа, можеше да натера 100.000 семејства на Македонци да дојдат на Северната територија. , а пофина раса на луѓе кои ќе ни помогнат да изградиме нација не може да се најде на ниту еден дел од земјината топка. Луѓето се со прекрасна храброст и одлична фигура. Понатаму, тие се одлични лостови и одлични судии на тие коњи; и во врска со тоа тие би биле посебно погодни за Северната територија. Тие нема да признаат аристократија меѓу себе. Тие се многу демократски и се држат до селската класа и секој воен офицер мора да се искачи низ чиновите. Жените се згодни. Македонците сепак се страшно угнетувани од Турците. Турците никогаш не ги плаќаат своите војници. Кога еден полк во близина на Константинопол ќе се пресече поради заостанатите плати, Владата го испраќа тој бунтовнички полк до најрасцветниот вилает во Македонија, ги населува на жителите, а жените и децата се предадени на милоста на овие ребрести војници. Слободно ограбуваат – земаат се што сакаат – и ако има убава девојка на местото, ја испраќаат во Константинопол и ја продаваат во харем, а приходите се делат на полкот.“

 

Посочил: МНА
Извор: Papers Past