1909.08.28_The Washington Post, p2

1909.08.28_The Washington Post, p2

Статијата зборува за заслугите на Сандански во рушењето на султанот Абудил Хамид и поставувањето на новиот султан Мехмед Решад. За лошите односи на Бугарите со Сандански, затоа што не зборувал за обединување со Бугарија, туку за Македонија на Македонците. Автономна Македонија попрво под Турците отколку под Бугарите. Но за заедничките засегања на Македонците и Бугарите против наметливоста на Грците, со можност дури и во сојуз со Турците.

 

Посочила: DragonGirl