1924.12.25_The New York Times – Macedonian leader is slain in revenge

1924.12.25_The New York Times - Macedonian leader is slain in revenge-01

„МАКЕДОНСКИ ВОДАЧ УБИЕН ВО ОСВЕТА“

Опис на убиството на ‘македонскиот новинар’ Шанкеф или уште познат како Чалев, Шандеф и Шанлев истакнат член на ‘Македонското Националистичко движење’  од страна на Димитар Стефанов во Милано. Димитар Стефанов за себе рекол дека е ‘македонски националист’  кој силно ја сакал својата татковина на која ѝ служел и бил среќен што бил избран да се жртвува. Убиството било организирано од ‘Револуционерниот Македонски Комитет’ кој во град од ‘Централна Македонија’ ја донел одлуката заради одбивањето на Шанкеф да застане на чело на ‘дисидентните Македонци’ .

 

Целата статија:

MACEDONIAN LEADER IS SLAIN IN REVENGE
—-
Peter Schankeff, Head of Federalist Movement, Killed in a Milan Cafe.
—-
POLICE CAPTURE ASSASSIN
—-

Say Nationalists Ordered Schankeff Shot Because He Caused Alexandroffs Death.
—-

MILAN. Italy. Dec. 24. — A story of political blood vengeance, an echo of the Balkan troubles, was recounted today following the fatal shooting here last night of Peter Schankeff, a Macedonian јournalist [known also as Peter Chalеff, Schandeff and Schanlev], by Dimitri Stefanoff, said to be prominent in the Macedonian Nationаlist movement.
Stefanoff. who freely admitted to the police the killing of Schankeff, declared that he had followed the journalist since last September, and he killed him because he was a Bolshevist and a traitor to his country.
Schankeff, Stefanoff said, had betrayed pledges to put himself at the head of the dissident Macedonians, and during the struggles of September 300 members of the Macedonian revolutionary movement were killed.
I am a Macedonian Nationalist,” said Stefanoff, “and I love my mother country intensely. It was only to serve her, that I executed this renegade. I am glad I was chosen to sacrifice myself.”
In telling his story Stefanoff said that the Revolutionary Macedonian Committee met at a small city in Central Macedonia, after the discovery of the alleged treachery of Schankeff, and money was given to him to go abroad and search for the missing journalist. He said he was unacquainted with Schankeff personally, but he was provided with his photograph, which he kept constantly in his pocket until he came to Italy. He visited Rome and learned that Schankeff had gone to Milan. Following him to this city, he saw Schankeff for the first time in Cathedral Square. There, he declared, he might have killed him, but refrained from making the attempt: “because of the fear his shots might miss and injure innocent persons.
Stefanoff shadowed the journalist for several days, he continued, becoming well acquainted with his habits. He learned that every day, at a certain time, Schankeff went to a public bar for a drink. Yesterday Stefanoff found his quarry seated at a table drinking. He approached him, he said, and, looking him straight in the eyes, and without a word, drew his automatic pistol and shot him five times, killing him instantly.
Afterward, according to the police, the slayer tried to commit suicide, but his pistol failed to fire.
In Schankeff’s pockets were found 640 Italian lire and $110. The theory of the police is that the slain man had intended to leave for America.

The New York Times
Published: December 25, 1924
Copyright © The New York Times“

 

Превод на целата статија со google translate:

„МАКЕДОНСКИ ЛИДЕР
СЕ УБИЕ ВО ОДМАЗДА
—-
Петер Шанкеф, шеф на федералистичкото движење, убиен во кафуле во Милано.
—-
ПОЛИЦИЈАТА ФАТИ АТЕНТАТ
—-

Велат дека националистите наредиле да биде убиен Шанкеф затоа што тој ја предизвикал смртта на Александроф.
—-

МИЛАНО. Италија. 24 декември. – Приказна за политичка крвна одмазда, ехо на балканските неволји, беше раскажана денеска по фаталното пукање овде синоќа на Питер Шанкеф, македонски новинар [познат и како Питер Чалеф, Шандеф и Шанлев], од Димитри. Стефаноф, за кој се вели дека е истакнат во македонското националистичко движење.
Стефаноф. кој слободно го признал во полиција убиството на Шанкеф, изјавил дека го следел новинарот од септември минатата година, а го убил затоа што бил болшевист и предавник на својата земја.
Шанкеф, рече Стефаноф, ги предаде ветувањата дека ќе се стави на чело на дисидентите Македонци, а за време на борбите во септември беа убиени 300 членови на македонското револуционерно движење.
„Јас сум македонски националист“, рече Стефаноф, „и силно ја сакам мојата матична земја. Само за да и служам го погубив овој отпадник. Мило ми е што бев избран да се жртвувам“.
Раскажувајќи ја својата приказна Стефаноф рече дека Револуционерниот македонски комитет се состанал во еден мал град во Централна Македонија, по откривањето на наводното предавство на Шанкеф, и му биле дадени пари да замине во странство и да го бара исчезнатиот новинар. Тој рече дека лично не бил запознаен со Шанкеф, но му била доставена неговата фотографија, која постојано ја чувал во џеб додека не дојде во Италија. Го посети Рим и дозна дека Шанкеф заминал во Милано. Следејќи го до овој град, тој првпат го виде Шанкеф на плоштадот на катедралата. Таму, изјавил, можеби ќе го убиел, но се воздржал од обидот: „поради стравот дека неговите истрели ќе промашат и ќе повредат невини лица.
Стефаноф неколку дена го засенуваше новинарот, продолжи тој, добро запознавајќи се со неговите навики. Дознал дека Шанкеф секој ден, во одредено време, одел на пијачка во јавен бар. Вчера Стефаноф го нашол својот каменолом седнат на маса како пие. Му пришол, рекол, и гледајќи го право во очи и без збор, го извадил автоматскиот пиштол и го застрелал пет пати, при што веднаш го усмртил.
Потоа, според полицијата, убиецот се обидел да се самоубие, но неговиот пиштол не испукал.
Во џебовите на Шанкеф биле пронајдени 640 италијански лири и 110 долари. Теоријата на полицијата е дека убиениот имал намера да замине во Америка.

Њу Јорк Тајмс
Објавено: 25 снежник 1924 г
Творечки права © Њујорк Тајмс“

 

Посочил: Ѕале