1978.08.25_The Greenville News – ’Hua praises Macedonian ‘traditions’‘, South Carolina, US

„Македонската нација има древна историја и славни револуционерни традиции“

Хуа Гуофенг – наследник на Мао Цетунг, водач на Кинеската Комунистичка Партија и Премиер на Народна Република Кина.

Изнесеново досега беше познато само како гласина. Дека некогаш висок кинески политичар на средба со македонските политичари, им споменал за древното македонско потекло. Некој од македонските комунисти му возвратил дека – ние сме Словени и немаме врска со древните Македонци. На тоа Кинезот отприлика одговорил: ја знам историјата, знам што зборувам.
Сега имаме потврда од западно гласило кое го прибележило настанот.
Западното гласило дава западен поглед, како тогаш им одговарало. Истакнувањето на македонскиот идентитет го претставуваат како кинеска политичка вратка кон Бугарија и Советскиот Сојуз, со желба да се претстави внатрешна социјалистичка неслога. Но дополнително затоа што “Запад” како сега, уште повеќе тогаш, имал предрасуди со признавањето на постоењето на македонскиот народ.

 

Google превод:
„Хуа ги велича македонските ‘традиции’

СКОПЈЕ, Југославија (АП) — Кинескиот лидер Хуа Куо-фенг во четвртокот ја посети југословенска Македонија и со своето присуство и јавна референца за „македонската нација“ веројатно успеа да ги навреди Бугарија, Советскиот Сојуз и Албанија.
Соседна Бугарија тврди дека не постои македонска етничка група, дека Македонците се навистина Бугари. Советскиот Сојуз е на чекор со Кина и најблискиот сојузник на Бугарија. Албанија, која сега се кара со своите поранешни покровители на Пекинг, тврди дека албанското малцинство во Македонија и на други места во Југославија е малтретирано.
И покрај југословенските уверувања за спротивното, имаше показатели дека македонското патување имало призвук внимателно развиен од двете страни. Поканата на Хуа од Македонската академија на науките и уметностите се сметаше за кинеско признавање на југословенскиот аргумент за постоењето на македонска нација.
Во својот говор на вечера во четвртокот вечерта, кинескиот лидер го подвлече тоа велејќи: „Македонската нација има древна историја и славни револуционерни традиции“.
Присуството на Хуа во Скопје може да се толкува од Бугарите и Советите како израз на поддршка за југословенските претензии.
Во својот говор, Хуа го спомена „херојското противење на македонскиот народ на фашистичките окупатори“ за време на Втората светска војна. Бугарија, која тогаш беше сојузник со нацистичка Германија, беше еден од окупаторите.
Ангел Чемерски, шефот на Македонската комунистичка партија, исто така, на својата вечера наздравуваше идејата за македонскиот национален идентитет.
Македонската турнеја на Хуа, во петтиот ден од неговата деветдневна посета на Југославија, се совпадна со ескалацијата на критиките од Москва, вклучително и наводите дека Пекинг планира да го разниша влијанието на Кремљ во комунистичкиот свет.
57-годишниот Хуа беше срдечно пречекан од толпата низ улиците додека беше возен од скопскиот аеродром до серија свечени застанувања. Танјуг, официјалната југословенска новинска агенција, ја процени толпата на 150,000).
Беа закачени транспаренти за добредојде и фолклорни групи играа на улиците, но се чини дека немаше посебен напор да се демонстрира локалниот национализам и така да се искористи присуството на Хуа во Македонија. Ова се чинеше во согласност со службеното југословенско настојување дека посетата на Хуа на регионот не била насочена во спротивност на Русија или Бугарија, или која било трета земја.
„Колку и да сака Југославија да одржува стабилни односи со Советскиот Сојуз, македонската посета на Хуа неизбежно им пречи на Бугарите, а потоа и на Русите“, рече еден западен дипломат во југословенската престолнина Белград.
Додаде уште едно: „Југословените се секако приватно воодушевени што Хуа прифати да оди во Македонија. За возврат, Кинезите со задоволство се обврзуваат затоа што тоа им се допаѓа на Југословените и затоа што ги нервира и Русите и Бугарите со кои односите на Пекинг моментално се многу ниски“.
Тој рече дека Албанија е исто така огорчена поради зближувањето на Пекинг со Југославија, со оглед на албанските протести поради наводното југословенско малтретирање на големо албанско малцинство.
Во Москва, долгиот официјален коментар во весникот Правда на Комунистичката партија предупреди на, како што рече, напорите на Кина да го поткопа единството на меѓународното комунистичко движење. Критиката беше дел од континуираната советска критика на кинеската надворешна политика, вклучително и зголемената трговија на Кина со Западот. “

„ Hua praises Macedonian ‘traditions’
SKOPJE, Yugoslavia (AP) — Chinese leader Hua Kuo-feng visited Yugoslav Macedonia on Thursday, and with his presence and public reference to “the Macedonian nation” probably managed to offend Bulgaria, the Soviet Union and Albania.
Neighboring Bulgaria claims there is no Macedonian ethnic group, that Macedonians are really Bulgarians. The Soviet Union is on the outs with China and Bulgaria’s closest ally. Albania, now feuding with its former Peking patrons, claims the Albanian minority in Macedonia and elsewhere in Yugoslavia is mistreated.
Despite Yugoslav assurances to the contrary, there were indications the Macedonian trip had overtones carefully developed by both sides. Hua’s invitation by the Macedonian Academy of Science and Art was seen as Chinese recognition of the Yugoslav argument for the existence of a Macedonian nation exists.
In his dinner speech Thursday night, the Chinese leader underscored this by saying, “The Macedonian nation has an ancient history and glorious revolutionary traditions.”
Hua’s presence in Skopje could be construed by the Bulgarians and the Soviets as an expression of support for Yugoslav claims.
In his speech, Hua mentioned the Macedonian people’s “heroic opposition to fascist occupiers” during World War II. Bulgaria, then allied with Nazi Germany, was one of the occupiers.
Angel Cemerski, Macedonian Communist Party chief, also stressed in his dinner toast the idea of a Macedonian national identity-
Hua’s Macedonian tour, in the fifth day of his nine-day visit to Yugoslavia, coincided with escalating criticism from Moscow, including allegations that Peking plans to shake the Kremlin’s influence in the communist world.
The 57-year-old Hua was warmly welcomed by crowds lining Ihe streets as he was driven from Skopje airport to a series of ceremonial stops. Tanjug, the official Yugoslav news agency, estimated the crowd al 150,-(XX).
Welcoming banners had been strung up and folk groups danced in the streets, but there appeared to be no special effort to demonstrate local nationalism and so exploit Hua’s presence in Macedonia. This appeared in line with official Yugoslav insistence that Hua’s visit to the region was not aimed even obliquely at Russia or Bulgaria, or any third country.
“However much Yugoslavia wants to maintain stable relations with the Soviet Union, Hua’s Macedonian visit is inevitably bothering the Bulgarians, and by extension the Russians,” said one Western diplomat in the Yugoslav capital of Belgrade.
Added another: “The Yugoslavs are of course privately delighted that Hua accepted to go to Macedonia. In turn the Chinese are delighted to oblige because it pleases the Yugoslavs and because it Irks both the Russians and Bulgarians with whom Peking’s relations are currently very low.”
He said Albania is also bitter over Peking’s rapprochement with Yugoslavia, in view of Albanian protests over the alleged Yugoslav mistreatment of a sizeable Albanian minority.
In Moscow, a lengthy official commentary in the Communist Party newspaper Pravda warned against what it said were China’s efforts to undermine the unity of the international communist movement. The criticism was part of continuing Soviet criticism of Chinese foreign policy, including China’s increased trade with Ilie West. “

 

Посочил: Саша Узунов