-0168+ « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. X. Imperium Romanum‘, Berlin (Dietrich Reimer)

-0168+ « 1861_Heinrich Kiepert - 'Tab. X. Imperium Romanum‘, Berlin (Dietrich Reimer)

За време на Римското Царство Македонија се простира од градот Филипи на запад до Јадранско Море. На север до под Скопје, а она кое е необично што на некои карти како што е и оваа Тесалија на југ е ставена во македонски граници.
Грција на оваа карта воопшто не е заведена како земјописен поим.

Извор: Збирка David Rumsey