-0382 – -0336 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. IV. Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

-0382 – -0336 « 1858_Heinrich Kiepert - 'Tab. IV. Graecia cum insulis et oris maris Aegaei', Berlin (Dietrich Reimer)

Грција и Македонија за време на Филип Втори. Според легендата со бледо жолто се обоени просторите каде живеело грчко население и при тоа со три различни бои се дадени границите каде живееле трите различни грчки етникуми (Јонци, Дорци, Аеолци). Во делот од Македонија нема жолта боја што значи нема грчко население, а границата е означена со црвена боја што значи не му припаѓа на ниту еден од грчките етникуми.

Извор: Збирка David Rumsey