0600 – 0900_Slavic Tribes

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција најмалку два пати во минатото скоро целосно било претопено. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време на албанското распространување од 17-19 век.

Разни словенски племиња организирани во Склавинии кои мешајќи се подоцна ќе се обликуваат во народи и нации.

Посочил: Bročki