1576_Македонија на мапи од Fernão Vaz Dourado

1576_Македонија на мапи од Fernão Vaz Dourado

Македонија на мапи од Фернан ваз Дурадо. Целиот Балкански полустров е именуван како Македонија.
Фернан ваз Дурадо бил португалски картограф, живеел помеѓу 1520 и 1580 година.

Тој припаѓал на третото поколение од древната португалска научна картографија, која се карактеризира со напуштање на влијанието на Птоломејците врз застапеноста на Ориентот и воведување на поголема прецизност во застапеноста на држави и континенти. Малку е познато за неговата историска фигура.

Помеѓу 1568 и 1580 година тој направил неколку атласи. Ова е од атлас од 1576 година, кој сега се чува во Библиотека Национал де Португалија во Лисабон.