1808_Charles Smith – ’Turkey in Europe.‘, London

1808_Charles Smith - ’Turkey in Europe.‘, London

Почеток на 19 век. Јасна земјописна претстава за Македонија како земја која е одвоена од Грција…, Албанија, Бугарија… Тесалија е гранична територија меѓу Македонија и Грција. Македонија е подпоим на Румелиската управна покраина – санџак.

1808_Charles Smith - ’Turkey in Europe.‘, London

Целата карта

 

1808_Charles Smith - ’Turkey in Europe.‘, London

И во описот кој може да се види кај изворот. Македонија е наведена како посебна земја.

 

Извор: Збирка David Rumsey