1847_Griffing D. Johnson – ’World On Mercator’s Projection.‘, New York

1847_Griffing D. Johnson - ’World On Mercator's Projection.‘, New York

Прецизна и богато украсена земјописна карта. Македонија е разграничена од околните земји. Албанија длабоко навлегува во западната половина од денешна копнена Грција. Грција се наоѓа на просторот од Ахаја.

 

Извор: Збирка David Rumsey