1868_Heinrich Kiepert – ‘Karte des Russischen reichs in Europa’, Berlin (Dietrich Reimer)

1868_Heinrich Kiepert - 'Karte des Russischen reichs in Europa', Berlin (Dietrich Reimer)

Карта од европскиот дел од Руското Царство на која странично е зафатена и Македонија. Авторот Heinrich Kiepert најчесто Македонија ја означувал со изворното име Македонија, но кога ги користел званичните турски изрази Македонија е означена како Rumili или Rum – ili и е одвоена од Бугарија. Во таков случај кога Македонија е наречена Rumili, за Грција е користен зборот Rumelia.

Извор: Збирка David Rumsey