1922_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York. pg260

1922_Isiah Bowman Ph.D. - 'The New World problems in political geography', New York. pg260

Слика. 131. Народносни состојки на границите од Југо-Славија, вклучувајќи ја линијата од договорот од Лондон од 1915. Од народносната карта на Британскиот Генералштаб, 1 : 1,5000,000, 1918. Клуч за броевите: 1. Југо-Словени; 2. Италијанци; 3. Германци; 4. Чехо-Словаци; 5. Унгарци; 6. Романци; 7. Бугари; 8. Албанци; 9. Македонци; 10. Грци; 11. Власи; 12. Турци.

Посочил: Пољакот од Македонија
Види повеќе