1941_Max Vasmer – ‘Die Slaven in Griechenland’

1941_Max Vasmer - 'Die Slaven in Griechenland'

Избројување на земјописните славјански местоименувања во денешна Грција кои до времето на пишување на книгата преку изведбата на хеленизација биле заменети со грчки имиња.

 

Измена на имињата според области

Според продолжено истражување извршено помеѓу 1913 до 1996 година од Институтот за Ново-Хеленски Истражувања од Атина, 4,413 места во Грција имаат нови имиња кои биле со закон сменети. Преименувањата биле објавени и во владиниот весник.
Бројот на преименувања по области бил:
  • Грчка област од Македонија: 1,805 преименувања;
  • Пелопонез: 827 преименувања;
  • Средишна Грција: 519 преименувања;
  • Тесалија: 487 преименувања;
  • Епир: 454 преименувања;
  • Тракија: 98 преименувања;
  • Крит: 97 преименувања;
  • Беломорски Острови: 79 преименувања;
  • Јонски Острови: 47 преименувања.

 

Посочил: makedonien-geschichte.blogspot.com