1918~_Map of the Balkans, the racial boundaries, General Drafting Co.

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.

На Европа и на светот за време и непосредно после Версајскиот Мировен Договор им било јасно дека на просторот на Македонија постои народ различен од соседите. На оваа земјописна карта означени како Македонски Славјани.