0000- « 1997_Geoffrey Horrocks – Greek A History of the Language and its Speakers

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks - Greek A History of the Language and its Speakers

Древните жители на јужнобалкансите хеленски градови полиси не можеле да се разбираат со древните Македонци.