1706_Echard History – ‘The Roman history from the restitution of the Western Empire..’, vol.IV, London

1706_Echard History - 'The Roman history from the restitution of the Western Empire..', vol.IV, London

Mеѓу 300 000 војска на страната на Турците предводени од Мехмед Освојувачот биле вклучени неколку нации: Бугари, Срби, Македонци, Германци, Бохемијанци (Чеси), Унгарци и Грци. Тој и неговите наследници воделе политика – христијани да војуваат против христијани.

The Roman history from the restitution of the Western Empire by Charlemagne, to the taking of the Constantinople by the Turks.