1861_C. Muller- ’Geographi Graeci Minores‘, 2, 574, Paris

1861_C. Muller- ’Geographi Graeci Minores‘, 2, 574, Paris

„… Тие се докажани дека се сместиле во секоја област од Грција. … И сега скитските Словени го населиле цел Епир и скоро цела Грција, Пелопонез и Македонија. …“