1900_Ефрон и Брокхауз – “Енциклопедиски Словар”

1900_Ефрон и Брокхауз - "Енциклопедиски Словар"

Според познатата „Ефрон и Брокхауз“ Енциклопедија, јазикот што се нарекува бугарски според своите одлики е обележан како – источен јужнословенски. А пак, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК е сместен во западната јужнословенска група јазици, заедно со „српско-хрватско-словенечкиот“ јазик.

Подоцна науката утврди дека, всушност, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК е поблизок до бугарскиот, иако се работи за 2 посебни јазика.