2009.04.02_Peter Mackridge – ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford

2009.04.02_Peter Mackridge - ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford

Повеќе сведоштва за нешто малку послободнa употреба на зборовите Македонци или македонски јазик во Грција сѐ до 30тите години на 20 век.

Посочил: Карев