1444_Антонио де Бонфини – ’Историја на Унгарците‘

1444_Антонио де Бонфини - ’Историја на Унгарците‘

Во време кога на Балканот веќе се присутни Турците за време на крстоносен поход унгарски летописец запишува Македонци како жители јужно од Бугарија. Истиот летописец Бугарите ги определува како славјански народ со ист корен како Пољаците.

Посочил: Пољакот од Македонија