1765—1766 « 1844_J. G. Kohl – ‘Austria – Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier’, p269, London

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl - 'Austria - Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier', p269, London

„… Колку што христијанската сила станувала се посредена и засилена, се поголем бил бројот на христијански бегалци кои нашле прибежиште на австриско тло од тиранијата на Мухамеданското владеење. Сите овие бегалци, Ускоци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби, и Власи беа гостољубиво примени од Австрија, и сместени на празните земји од Славонија и Банат, за одбрана на границата. Како што сѐ повеќе и повеќе покраини беа додавани под владение на Австрија, границата најпосле се прошири до источното кружно заградување на Трансилванија, во годините 1765 и 1766. …“

Наша забелешка: Истиот податок за македонски бегалци доселени тоа време под австриска власт се среќава и во оваа книга.

 

Посочила: DragonGirl
Извор: books.google.mk