1919_Harold W. V. Temperlay – ’History of Serbia‘, London

1919_Harold W. V. Temperlay - ’History of Serbia‘, London

„… Сигурно е дека грото од македонското население се Словени – на ниеден начин не е сигурно дека се Бугари. Има многу нешта натаму да се каже за гледањето дека стварното население не е ни бугарско ни српско, туку на пола пат …“

Посочил: Пољакот од Македонија