1933_Lovett F. Edwards – ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)

1933_Lovett F. Edwards - ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)

„… Во XI и XII век македонскиот јазик бил вообличен од Климент и Наум и раширен низ целата македонска земја. Манастирот Лесново, близу Кратово бил центарот на литературната активност. Во XIV век кога македонската земја потпаднала под османлиска власт, таа литературна дејност замрела …“.

 

Посочил: Види Види