1895.12.10_Launceston Examiner

1895.12.10_Launceston Examiner

„… МАКЕДОНСКИ БУНТ
Било испратено барање до Русија од Македонските бунтовнички предводници. Тие бараат 20,000 пушки и 2,000,000 патрони. …“

Посочил: Пољакот од Македонија