1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt – ‘Old Church Slavonic Grammar’

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt - 'Old Church Slavonic Grammar'

„… Овие ракописи мора да се стават во најстаро датираните Славјански текстови, краток надгробен напис поставен од Македонскиот крал Самуил во 993. …“

Codex Zographensis (Zo) има 271 листови на Старо Црковно Славјански плус 17 на стара Македонска Црковно Славјанска глаголитица верзија (Zo2).

Codex Marianus (Mar) имал 174 листови … одредени изместувања од теоретските норми укажуваат Македонски влијанија, други можеби Српски (ако не северно Македонски).

 

Посочил: Форум Македонска Вистина