1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae – ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae - ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1

Ромејскиот историчар Ѓорѓи Пахимера ги спомнува Македонците и нивниот главен – „прв град“, Солун.

Повеќе летописци од средниот век говорат за Солун како „главен град“ на Македонците.

 

Посочил: Види Види
Извор: archive.org