1903_Gaston-Routier – ‘La Macedoine et la question Macédonienne’, Paris

1903_Gaston-Routier - 'La Macedoine et la question Macédonienne', Paris

Macedonia will be independent and the Macedonians will remain Macedonians…What the Macedonians want is autonomy for their country, with the intervention of Europe in their favor.
No division, no annexation to another state; Macedonia is unique and to the Macedonians. Who can oppose the creation of an autonomous Macedonia? … Greeks have large claims, it is clear, but after the war of 1897 that they caused, they verified their military incompetence. Macedonians should be recognized
and they should be helped to create their own autonomous state in the Balkans, safe and civilized. These people are talented people who would do great deeds.

 

Македонија ќе биде независна, а Македонците ќе останат Македонци.
Ако Европа го мисли спротивното, таа греши.
Ако Бугарите сметаат на бугаризација на Македонија, тоа се илузии.
Она што го сакаат Македонците тоа е автономија за нивната земја, со интервенција на Европа во нивна корист.
Нема делба, нема припојување кон некоја друга држава; МАКЕДОНИЈА Е ЕДИНСТВЕНА И Е НА МАКЕДОНЦИТЕ.
Кој може да се противи на создавањето на една автономна Македонија? Грците, да речеме.
Грците имаат големи претензии, тоа е јасно, но војната од 1897 година која тие ја предизвикаа, ја докажа нивната војничка неспособност.
Македонците треба да се признаат и треба да им се помогне да создадат своја автономна држава на Балканот, безбедна и цивилизирана.
Овој народ е надарен *народ кој ќе направи големи дела.

 

Македония будет независимой, а македонцы останутся македонцами.
Если Европа думает иначе, она ошибается.
Если болгары рассчитывают на болгаризацию Македонии, то это иллюзии.
То что хотят македонцы, это автономии для своей страны с европейским вмешательством в их пользу.
Никакого раздела, никакого присоединения к другому государству; МАКЕДОНИЯ ЕДИНСТВЕНАЯ И ПРИНАДЛЕЖИТ МАКЕДОНЦАМ.
Кто может противостоять созданию автономной Македонии? Греки, скажем.
Греки имеют большие претензии, это ясно, но война 1897 года, которую они спровоцировали, доказала их военную неспособность.
Македонцев нужно признать и помочь им создать на Балканах собственное автономное государство, безопасное и цивилизованное.
Этот народ – одаренный * народ, который будет совершать великие дела.

 

Посочил: Македонија на Македонците