1906_John Foster Fraser – ‘Pictures from the Balkans’

1906_John Foster Fraser - 'Pictures from the Balkans'

Скоро сите патеписци зборуваат за огромната пропаганда на која Македонците било подложени. Не сите, но многумина и од писателите и самите потпаѓале на оваа или онаа политичка пропаганда на која населението било подложено.