1916_American Philosophical Society – Proceedings, v55

1916_American Philosophical Society - Proceedings, v55-01

Бугарскиот е произлезен од македонскиот јазик.

„… Меѓу Бугарите, кои биле од Хунско потекло, нивниот посвоен Славјански идиом се разликувал помалку од Српскиот и Рускиот отколку примитивната Црковно Славјанска форма на Македонскиот, кој некогаш, од таму, погрешно е познат како “Старо Бугарски”. Црковно Славјанскиот не е “Старо Бугарски”, туку едноставно останал во многу блиска поврзаност со Славјанското наречје посвоено од Не Славјанските Бугари. …“

Бидејќи Бугарите го посвоиле македонскиот, врз кој е изграден црковно-славјанскиот, разбирливо е што двата јазика ќе останат најблиски меѓу себе, како и во односот кон црковно-славјанскиот јазик.

1916_American Philosophical Society - Proceedings, v55, t

 

Посочил: Македон Хегемон
Извор: google books