1916_Jan Gordon – ‘A Balkan Freebooter’, London

1916_Jan Gordon - 'A Balkan Freebooter', London

Книга со многу споменувања на Македонците како посебен народ. На страна 226 писателот пишува дека ‘бугарските, српските и грчките комитаџии гледаа со алчност кон богатата земја (Македонија) и се обидувале со пари или на други начини да ги намамат Македонците на своја страна за да влезат во нивните земји’