1918_G. Ward Price – ‘The story of the Salonica Army’, p99

1918_G. Ward Price - 'The story of the Salonica Army', p99

„… Со секоја милја или две како што возите ќе забележите пат од двете страни порабен со црна линија од тие земјоделци, бегалци или месни селани – од сите раси на Балканот, Срби, Турци, Бугари (иако од грчко подаништво), МЕШАНАТА РАСА КОИ СЕБЕ СИ СЕ НАРЕКУВААТ “МАКЕДОНЦИ”, Куцовласи и Грци. …“

Многу често разни странски писатели кои низ своите книги не споменуваат Македонци, сепак на определени места ќе напишат за одреден етникум кои себе си упорно се нарекувале Македонци.