1807_Непознат француски писател

Вероучение - Поука 03

Клетата раја од Македонија уште ги воспевува подвизите на завојувачот на Персија и Индија.

Патопис од непознат автор од 1807 година. “Френски патеписи за Балканите 19 в.” составила и редактирала Бистра Цветкова, Софија. Преземено од “Archives de l’armee de terre”, со сигнатура МР 1618, 17. цит. според Александар Матковски.