1844_Adolphe Napoléon Didron – ‘Annales archeologiques’

1844_Adolphe Napoléon Didron - 'Annales archeologiques'

По долината на Македонија сѐ е стушено и невесело, сѐ е жалосно. Турците од срцето на човекот го искорнале смеењето кое му припаѓа само нему, на човекот. Од нивните робови, од потомците на Ахил и Александар, тие направиле стада од животни.

A. N. Didron: “Le Mont Athos Exract from Annales archeologiques”, volumes 4, 5, 18 и 21. Национална библиотека Париз сигнатура 4о V, 1122/4,5,18,21, цит. според академик Александар Матковски „Македонија во делата на странските патеписци“