1860_Стефан Верковиќ – ‘Зборник на македонски народни песни’, Белград

1860_Стефан Верковиќ - 'Зборник на македонски народни песни', Белград

Кај Пуливаковците постои предание дека се чисти Македонци и потомци на Александар Велики. Долно-Поленците, а особено тие што живеат во околината на Пазар се гордеат со старата столица, т.е. со градот Бела, од кој останале само една кула и една карпа, висока пет аршина.

Стефан Верковиќ: “Македонски народни умотворби 5”, Македонска книга, Скопје, 1985, стр. 138.