1904.05.12_Андра Гавриловић – ‘Бранково Коло’ X 17, с.516

1904.05.12_Андра Гавриловић - 'Бранково Коло' X 17, с.516

This winter a Macedonian theater group, under the direction of Crnodrimski, gave guest performances in Belgrade and certain other cities of the Kingdom of Serbia. It presented original Macedonian dramas in the Macedonian language. In one word, we had attempts at a new spiritual-cultural literature and art – Macedonian. Let us not fool ourselves. What Crnodrimski presented was not jargon but a tryout of a foreign culture in another milieu.

 

Зимоска гостуваше во Белград и уште во некои градови во Кралството Србија македонската театрална група под водство на Црнодримски. Таа прикажуваше на македонски јазик оригинални македонски драми. Со еден збор, имавме обиди на нова духовна култура – литература и уметност – македонска.

Не треба да се лажеме. Тоа што го покажуваше Црнодримски не беше жаргон ами проба на туѓа култура во друг свет, онака како што чешките артисти му идат на гости на нашиот Народен театар, или уште подобро, како што на пр. Салвини пред неколку години со својата група гостуваше во Белград.

Го оставаме настрана тоа што Црнодримски има од своите пиеси по две редакции – за Софија и за Белград – веќе самата појава на неговите македонски продукции говори дека стоиме пред зачетоците на нова, четврта, литература на Словенскиот југ. А ние на тоа му плескавме!

Посочил: Портал Македонска Нација