1920_H. G. Wells – ‘The Outline of History’, p489, Garden City, New York

Вероучение - Поука 03

„… За оваа Источна или Византиска империја главно се зборува дека била продолжение на Римската Империја. Но многу повеќе таа била преродба на Александровота империја …“.

Наведено од 2000_Симе Пандовски – ‘Македонија, праисторија империја и денес’, Битола, с178