2022.06.20_Македонски организации, Обединување, Пирин

2022.06.20_Македонски организации, Обединување, Пирин

Македонците во Бугарија се обединија
20 јуни 2022

Македонското движење во Бугарија се обединува зад заедничка платформа за запирање на бугарските негирања.
ЗАЕДНИЧКА ПЛАТФОРМА ЗА ЕДИНСТВО НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕЊЕ ВО БУГАРИЈА:

I. Општи цели:

1. Запирање на негирањето на македонското национално малцинство во Бугарија преку негово официјално признавање, поништување на сите официјални државни акти кои постулираат дека такво малцинство не постои во Бугарија, ставање посебна македонска графа во пописот и вклучување на македонски претставници во државните комисии. , што се однесува на малцинствата.

2. Запирање на негирањето на македонската нација од страна на бугарската држава и официјално признавање на македонскиот јазик. Бугарија да го укине ветото и безусловно да ја поддржи европската интеграција на Република Македонија.

3. Запирање на политиката на асимилација и дискриминација на македонското малцинство во Бугарија.

4. Давање на сите права на македонското малцинство според меѓународните договори за човекови и малцински права.

5. Да се ​​преземат активни мерки од државата против зборот на омраза кон македонското малцинство, Македонците и Македонија и да се промовира политика на толеранција.

6. Државата формално да го осуди прогонот на македонското малцинство во комунизмот и политиката на негово негирање потоа. Официјално да се воведе комеморативен ден за жртвите од политиката на прогон на македонското малцинство во Бугарија.

7. Отворање на архивите за македонското прашање и особено отворање на досиејата на луѓето кои во минатото работеле против народот со македонска самосвест, барајќи го на одговорност за сторените злодела.

8. Спроведување на одлуките на ЕСЧП и регистрација на македонските партии и организации.

9. Изучување на македонскиот јазик, култура и историја во бугарските училишта и универзитети.

10. Воведување вести на македонски јазик на национално и регионално ниво, вклучително и отворање на државно финансиран македонски регионален телевизиски и радио центар во Благоевград.

11. Државна поддршка за зачувување и развој на македонската култура, јазик, идентитет и традиции, издавање книги, весници и списанија, подигање споменици, фестивали, саеми, конференции за оваа проблематика.

12. За да се надмине поделбата што настана меѓу мнозинството од населението што живее во Пиринска Македонија и Република Македонија (за која никој не спори дека е од исто потекло, со традиционална култура, традиции и историја, иако овој факт се толкува поинаку) да предмети или часови за меѓусебно запознавање се воведуваат во училиштата во Пиринска Македонија и во македонските училишта. Истото треба да се воведе како опционално за остатокот од државата.

13. Спроведување на политика на еднаквост во однос на македонското малцинство во Бугарија и бугарското малцинство во Македонија. Двете малцинства да се претворат во мост на зближување, а не во причина за непријателство. Да се ​​изгради политика на меѓусебно почитување и почитување на разликите, а не на негирање и присвојување. Да се ​​воведат клучни македонски автори и литературни дела во задолжителната литература на училиштата во Бугарија и на бугарскиот јазик во Македонија за запознавање на двата народа. Македонските телевизии можат непречено да се гледаат на целата територија на државата, како што се гледаат бугарските во Македонија.

14. Без намера да се меша во работите на црквата, која е одвоена од државата, бидејќи граѓаните и верниците потписници сметаат дека Бугарската православна црква треба безусловно да ја признае Македонската православна црква, откажувајќи се од новопокренатите по 2008 година тврдења за узурпација на минатото. на Охридската архиепископија; да се очисти себеси, своите литургии и богослужби од сите облици на етнофилетизам и национализам.

15. Зајакнување на децентрализацијата, самоуправата, правата, обврските и буџетите на локалните власти, при што најмалку 33% од даночните приходи остануваат во општините.

16. Да се ​​ослободи науката од политичките и националистичките влијанија и да се зајакне научната комуникација меѓу двете земји.

II. Потписниците изјавуваат дека ќе помогнат и ќе соработуваат во постигнување заеднички цели, притоа обврзувајќи се да не се впуштаат во непријателска активност и пропаганда едни против други, да не ги спречуваат нивните членови да станат членови или да учествуваат во активности на други организации.

III. Потписниците заеднички ќе одбележат важни датуми за македонското малцинство, како што се раѓањето и убиството на истакнатите личности како Гоце Делчев, Јане Сандански, Никола Вапцаров и Антон Попов, или настан како што се Илинденското и Кресненското востание, Денот на геноцидот и Македонско независно движење во Бугарија.

IV. Потписниците на договорот користат само мирни и правни средства за да ги постигнат своите цели. Ништо во наведените цели или во идеите на потписниците на оваа платформа не може да се сфати или толкува како шовинизам, екстремизам, сепаратизам, повик на насилство или како насочено против мирот, демократијата, човековите права, законите, моралот и добрите манири.

V. Секој од потписниците го задржува правото да има други, само свои, цели и идеи надвор од наведените, доколку тие не се во спротивност со нив, меѓународното право и универзалните човечки норми. Ваквите цели и идеи, како и активностите за нивно постигнување, на ниту еден начин не ги ангажираат другите потписници на платформата.

VI. Со потпишувањето на оваа платформа се елиминираат сите спротивставени идеи и цели кои некогаш биле дел од програмите, декларациите или јавните позиции на која било од организациите потписнички.

Заедничката платформа ја потпишаа:
ОМО Илинден-ПИРИН, ОМО Илинден, Здружение на антички Македонци, Здружение на репресирани Македонци во Бугарија жртви на комунистички терор, Здружение за заштита на основен поединец граѓански права, Македонски клуб за етничка толеранција во Бугарија, Комитет за човекови права Толеранција.

Посочил: off.net.mk
Извор: ФБ на ОМО Илинден Пирин