1871_George Rawlinson – ‘A Manual of Ancient History’, New York

1871_George Rawlinson - 'A Manual of Ancient History', New York

„… Тесалија била сметана како означување на крајната северна граница на Грција

Македонците биле народ (раса) различна од Хелените …“

 

Посочил: makedonien.mk
Извор: Google книги