1931_W.H.D. Rouse – ‘Stories of the old Greeks’, London

1931_W.H.D. Rouse - 'Stories of the old Greeks', London

„… Македонците биле полу-варварско племе, кое не било сметано како дел од Грчката раса; но тие биле посупериорни спрема дивјаците кои живееле на нивните граници …“