0150+ « 1919_Clement of Alexandria – ‘Exhortation to the Greeks’, p147

0150+ « 1919_Clement of Alexandria - 'Exhortation to the Greeks', p147

Свети Климент Александриски е еден од најзначните ранохристијански свети учители кој бил роден во 150 година. Во неговото пишувано дело одделно ги наведува древните Македонци од древните Хелени.

„… многумина од жителите на Азија му оддаваа чест на огнот; меѓу нив се и Македонците, како што вели Диоген во првиот том од неговата ’Персиска историја‘. Тие не сметаат – како Грците, дека животните и камењата се знаци на божественост, ниту пак, (ги обожуваат) ибисите и ихневмоните, како Египќаните; но тие ги почитуваат огнот и водата, како што прават филозофите. …“

Посочил: Macedonia: a True Endless Story …