1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland’

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker - 'Griechisches Festland'

„… Есенцијално својство на Македонското распространување (експанзија) во втората половина на 4тиот век пред Христос се состоела од спојување (интеграција), дури и впивање (апсорпција) на странските претежно ориентални култури на освоените области и нивна преобразба во некаков вид на светска култура. Оваа сепофатна “Хеленска” култура, во секој случај била повеќекултурна (мултикултурна) скоро во модерна смисла и сѐ само не исклучиво (ексклузивно) Грчка: нема историски докази за денешните национали претензии во расправите за Македонското прашање. …“

Посочил: makedonien.mk
Извор: google books