1889_William Smith, Sir – ‘A smaller history of Greece’, ch1, New York

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York

„… Грција е во јужниот дел од големиот полуостров на Европа, миена од Средоземното Море од три страни. Заокружена на север со Камбуниските планини (венецот на Метеорите н. з.) кои ја делат од Македонија. …“

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York

Кратка историја на Грција

ПОГЛАВЈЕ 1
ЗЕМЈОПИС НА ГРЦИЈА

„… Грција е јужниот дел на големиот полуостров на Европа, измиена од три страни од Средоземното Море. Таа е ограничена на север од страна на планините Камбунија, кои ја ОДДЕЛУВААТ од Македонија.

Сите Грци потекнуваат од ист предок и го зборувале истиот јазик. Сите тие ги опишаа луѓето и градовите кои беа не Грци со терминот ВАРВАРИН. Со овој збор Грците го опишувале секој СТРАНЕЦ. …“

 

ПОГЛАВЈЕ 9
ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ (359-336)

„… Внатрешните несогласувања на Грција ги дадоа своите природни плодови; и сега ќе треба да го раскажеме падот на нејзината независност и нејзиното потчинување од странска сила. Оваа моќ беше МАКЕДОНИЈА, непозната држава на север од Тесалија, досега занемарена и игнорирана и сметана за целосно варварска, и без бледото на грчката цивилизација.
Битката кај Херонеја ги уништи слободите на Грција и ја направи провинција на македонската монархија.
Со наследувањето на тронот Александар ја објави својата намера за гонење на сонот за експедиција на неговиот татко во Азија; но беше прво неопходно за него да ги среди работите во Грција, каде што веста за атентатот на Филип, и пристапувањето на толку младиот принц на власт, ги охрабри потчинетите држави да се борат за ослободување од Македонскиот Јарем. …“

 

Посочила: DragonGirl
Извор: google books