1998_Microsoft Encarta – ’Ptolemaic dynasty‘, USA

Вероучение - Поука 03

„… Династијата на Птолемеите претставува македонско се­мејство кое владеело со Египет за време на хеленистичкиот пери­од, од смртта на Александар Велики во 323 година пред Хрис­та, па сѐ до времето кога Египет станал римска провинција во 30-та година пред Христа. Во различни временски периоди Птолемеите ја држе­ле под своја власт и Киренајка (која се наоѓа во северна Либија), Палестина и Кипар. Династијата била ос­но­вана од алек­сан­дровиот генерал Птолемеј… Иако не биле со египетско потекло, Птоле­меите се придр­жувале кон повеќе египетски традицио­нални обичаи. Исто како што правел и Александар, така и тие се претста­вувале себеси на јавните споменици во египетски стил и облеки… Сепак, во нивната војска доми­нирале грчките и македонските должнос­нициПослед­ната и сигурно нај­славна владетелка од Птолемеите била Клео­пат­ра, која независно владее­ла, прво со  поддршката од Јулие Цезар, а подоцна и од Марко Антоние …”.

 

Посочиле: Портал Македонска Нација и Александар Донски