0800+_Vatican Library – ’Miniature from the Menologium of Byzantine Emperor Basil II‘

0800+_Vatican Library - ’Miniature from the Menologium of Byzantine Emperor Basil II‘

 

„… Слика. 23 Бугарските пагани колат Христијани. Вакви сцени се случувале низ целиот 9ти век. Паганскиот отпор на Православната Црква, подоцна придонел за ширењето на Богомилизмот. Минијатура од Менологиумот за Византискиот Император Василиј II, во Ватиканската Библиотека. (После Наследникова) …“

 

Посочила: DragonGirl