1819_William MacMichel – ‘Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818’, Oxford

1819_William MacMichel - 'Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818', Oxford

„… Правите Бугари биле татарски народ, кои во 6. век дошле од бреговите на Волга и (во Мизија) успешно го примиле словенскиот говор на нивните нови соседи – Србите …“ – Запишал учениот Вилијам МекМајкл од Англија. Тој бил британски физичар од Универзитетот Оксфорд, животописец и патеписец од почетокот на 19. век. Во 1817 г., тој ги посетил Србија и Бугарија, области во некогашната древна Мизија, каде што живеат христијани.
Притоа, нагласува дека и во областа Србија и во областа Бугарија живеат „Србијанци“.